Đăng ký tuyển sinh

             Không
Tôi cam kết các thông tin khai báo dự tuyển trực tuyến là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ theo các quy định của Nhà trường và Trung tâm.
Gửi đi
Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
Nhà A7, Trường Đại học Y Hà nội
    Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa
    Hà Nội hn
    Việt Nam
024.629 59 036, Hotline: 097.641.8288
hpec@hmu.edu.vn, trungtamdaotao@hpec.edu.vn
Google Maps

Bản đồ